Pravidla soutěže

1. Pro koho je soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit studenti a čerství absolventi designérských a příbuzných oborů. Do soutěže mohou být zaslány pouze práce, jež vznikly během doby studia na škole.  Přihlášené práce nesmí být starší než tři roky. Autor je nebo byl studentem a přihlašované práce vznikly v době studia designérského nebo příbuzného oboru. (Nemusí se nutně jednat o školní práce.)

2. Zaměření prací a vystavená díla

Společným tématem je produktový design obecně v jeho rozmanitých podobách. Je tedy možné zasílat návrhy z různých výrobních odvětví, jako jsou:

  • Módní design (šperky, oděv, obuv apod.)
  • Grafický design (včetně motion design)
  • Produktový design (sklo, nábytek, nástroje, obaly, interiérové doplňky, dekorace atd.)
  • Průmyslový design (stroje, dopravní prostředky, technologie apod.)

Odborná výběrová komise vybere z přihlášených elektronických náhledů práce, které budou vystaveny a postoupí tak do užšího kola soutěže. V prvním kole je třeba zaslat elektronické náhledy (fotografie, vizualizace, postery) prostřednictvím e-mailové pošty / přihlašovacího formuláře společně s přihláškou.

Na výstavě DESIGN.S, která proběhne v Technickém muzeu v Brně v termínu 16. 6. – 28. 9. 2016, budou vystaveny práce v následujících formách:

  • Designérské postery a vizualizace
  • 3D modely
  • Prototypy

Z přihlášených elektronických náhledů budou vybrány soutěžní práce (díla), která budou vystaveny; přičemž porota může upřednostnit prostorové exponáty před tištěnými postery. Vybrané vizualizace a designérské postery vytiskne pořadatel na vlastní náklady, aby byla zachována jednotná kvalita a formát vystavených prací (předpokládaný formát posterů bude A1, popř.  B1; na výšku). Prostorové modely přesahující velikost 1m budou vystaveny pouze na základě předchozí konzultace s organizátorem. Přihlášené práce musí být opatřeny popiskou, jež bude obsahovat jméno a příjmení autora, název studované školy a studijního oboru, rok vzniku práce, název a stručný popis díla.

3. Přihláška

Přihláška a další informace jsou dostupné na adrese www.design-s.eu. Přihlášení ani vystavení prací není nijak zpoplatněno. Přihláška je platná pouze po obdržení vyplněného přihlašovacího formuláře a přihlášených prací (autorského díla) ve formě elektronických náhledů. Přihlášky společně s digitálními náhledy je možné do 16. 3. 2016 zasílat pomocí přihlašovacího formuláře popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu. Po přijetí přihlášky obdrží autor potvrzovací e-mail. Každý účastník smí přihlásit maximálně 5 projektů. Do přihlášky uvede autor své jméno, název práce, instituci a kontakt na garanta – pedagoga, vedoucího práce, zástupce ateliéru či zaměstnavatele, mentora, pod jehož dohledem práce vznikla nebo s nímž bude možné případně jednat ohledně zapůjčení práce.

4. Doručení exponátů

Autoři prací, které budou vybrány do Mezinárodní přehlídky studentského designu DESIGN.S, budou kontaktováni a bude projednán způsob předání práce. Každý exponát zaslaný musí být doplněn identifikačním štítkem (se jménem autora, studované školy, rokem vzniku a popiskem díla). O průběhu sběru vybraných exponátů (3D modelů a prototypů) budou autoři informování během měsíce února a března. Grafické postery a vizualizace budou zasílány přes elektronické úložiště. Sběr vystavených prací zajistí pořadatel výstavy.

5. Termíny

Vyplněné přihlášky společně s elektronickými náhledy je možné zasílat přes elektronický formulář, popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu  (nejpozději do 16. 3. 2016.) Během měsíce března bude přihlášené autory kontaktovat tým pořadatelů. Práce vybrané pro výstavu budou sesbírány pro budoucí výstavu během měsíců: březen – květen. Výstava DESIGN.S se uskuteční v Technickém muzeu v Brně v termínu od 17. 6. do 28. 9. 2016. Vernisáž výstavy s udělením cen proběhne 16. 6. 2016.

6. Vrácení exponátů

Vrácení exponátů si hradí účastník soutěže. Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud autor předem neuhradí náklady s tímto spojené. Své práce si mohou soutěžící osobně převzít u pořadatele výstavy na adrese Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, v termínu 1. 10. – 19. 12. 2016. Nevyzvednuté exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Technického muzea v Brně. Vystavující autoři obdrží po skončení bienále na vyžádání osvědčení o své účasti v soutěži. Nejlepší práce budou ohodnoceny odbornou porotou.

7. Propagace a katalog

Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost.

8. Právní ujednání

Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla) osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví. Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv. Soutěžící je výslovně srozuměn rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou. Soutěžící uděluje pro dobu trvání aktuálního ročníku (do 31. 12. 2016) vyhlašovateli a organizátorovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžitelem či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže. V případě, že soutěžní práce (dílo) v rámci hodnocení porotou postoupí do užšího výběru, o čemž bude soutěžící bez zbytečného odkladu informován e-mailem, zavazuje se navíc soutěžící zdržet se užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu organizátora i po dobu následujících 6 měsíců (do 31. 10. 2016). Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.

spolupracující instituce

Vysoké učení technické v BrněUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikacíVysoká škola umení v BratislavěTechnické muzeum v Brně