CZ/EN
Menu
DESIGN.S

PRAVIDLA DESIGN.S 2020

Pravidla pro ročník 2020

V souvislosti s dopady mimořádných opatření kvůli pandemii viru Covid-19  jsme nuceni upravit pravidla a formu prezentace studentských prací Mezinárodního bienále DESIGN.S 2020.

1. Pro koho je soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit studenti a absolventi středních a vysokých škol v oboru průmyslový a produktový design, případně dalších příbuzných oborů. Do soutěže mohou být zaslány pouze práce, jež vznikly během doby studia na škole. Přihlášené práce nesmí být starší než tři roky. Autor je nebo byl studentem a přihlašované práce vznikly v době studia designérského nebo příbuzného oboru. Nemusí se nutně jednat o školní práce.

2. Zaměření prací a vystavená díla

Společným tématem je obecně produktový design v jeho rozmanitých podobách. Je tedy možné zasílat návrhy z různých výrobních odvětví, jako jsou:

Výběrová komise vybere z přihlášených návrhů práce, které budou v elektronické podobě prezentovány na webových stránkách DESIGN.S a stránkách Technického muzea v Brně  a postoupí tak do užšího výběru nesoutěžní přehlídky. V prvním kole je třeba zaslat návrh práce v elektronické podobě (fotografie, vizualizace, video) prostřednictvím e-mailové pošty / přihlašovacího formuláře společně s přihláškou.

Fotografie/scany musí obsahovat minimálně stručnou anotaci (max. 5 vět), 2 obrázky/vizualizace/fotografie/videa přihlášeného díla v minimálním rozlišení 300dpi.

Vybrané studentské práce budou prezentovány v elektronické podobě na webových stránkách  DESIGN-S.EU a na stránkách Technického muzea v Brně v termínu od 23. 6. do 5. 10. 2020 formou specifické prezentace.

Tyto vybrané studentské práce budou dále v rámci přehlídky představeny v tištěném katalogu k tomuto ročníku přehlídky DESIGN.S 2020.

Do tištěné verze katalogu budou požadovány fotografie v potřebné tiskové kvalitě, které zachycují celkový pohled na vystavenou práci.

3. Přihláška

Přihláška a další informace jsou dostupné na adrese www.design-s.eu. Přihlášení ani vystavení prací není nijak zpoplatněno. Přihláška je platná pouze po obdržení vyplněného přihlašovacího formuláře a přihlášených prací (autorského díla) ve formě elektronických náhledů. Přihlášky společně s digitálními náhledy je možné do 30. 4. 2020 zasílat pomocí přihlašovacího formuláře: http://design-s.eu/registrace/ popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu. Po přijetí přihlášky obdrží autor potvrzovací e-mail. Každý účastník smí přihlásit maximálně 5 projektů. Do přihlášky uvede autor své jméno, název práce, instituci a kontakt na garanta – pedagoga, vedoucího práce, zástupce ateliéru či zaměstnavatele, mentora, pod jehož dohledem práce vznikla.

4. Termíny

Vyplněné přihlášky společně s elektronickými náhledy je možné zasílat přes elektronický formulář: http://design-s.eu/registrace/, popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu (nejpozději do 30. 4. 2020). ONLINE výstava DESIGN.S se uskuteční v termínu od 23. 6. 2020 do 5. 10. 2020 na webových stránkách Technického muzea v Brně a na stránkách DESIGN-S.EU.
Dernisáž se slavnostním vyhlášením oceněných prací proběhne za přítomnosti členů mezinárodní odborné poroty dne 5. 10. 2020.

Vybrané studentské práce budou v rámci přehlídky zveřejněny v tištěném katalogu k tomuto ročníku přehlídky DESIGN.S 2020.

5. Propagace a katalog

Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro další kulturně-výchovnou činnost Technického muzea v Brně.

6. Právní ujednání

Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla) osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví. Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv. Soutěžící je výslovně srozuměn rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou. Soutěžící uděluje pro dobu trvání aktuálního ročníku (do 31. 12. 2020) vyhlašovateli a organizátorovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžitelem či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže. V případě, že soutěžní práce (dílo) v rámci hodnocení porotou postoupí do užšího výběru, o čemž bude soutěžící bez zbytečného odkladu informován e-mailem, zavazuje se navíc soutěžící zdržet se užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu organizátora i po dobu následujících 6 měsíců (do 31. 10. 2021). Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.

Pořádající instituce

Projekt se uskutečňuje v roce 2020 za finanční podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

 

Mediální partneři

KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Brno 602 00
www.technicalmuseum.cz