III. ročník soutěže
DESIGN.S
CZ / EN
Menu

PRAVIDLA DESIGN.S 2018

1. Pro koho je soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit studenti a čerství absolventi designových a příbuzných oborů designových středních a vysokých škol. Do soutěže mohou být zaslány pouze práce, jež vznikly během doby studia na škole. Přihlášené práce nesmí být starší než tři roky. Autor je nebo byl studentem a přihlašované práce vznikly v době studia designérského nebo příbuzného oboru. (Nemusí se nutně jednat o školní práce.)

2. Zaměření prací a vystavená díla

Společným tématem je produktový design obecně v jeho rozmanitých podobách. Je tedy možné zasílat návrhy z různých výrobních odvětví, jako jsou:

Odborná výběrová komise vybere z přihlášených elektronických náhledů práce, které budou vystaveny a postoupí tak do užšího kola soutěže. V prvním kole je třeba zaslat elektronické náhledy (fotografie, vizualizace, postery) prostřednictvím e-mailové pošty / přihlašovacího formuláře společně s přihláškou. Fotografie/skeny musí obsahovat minimálně stručnou anotaci (max. 5 vět), 2 obrázky/vizualizace/fotografie přihlášeného díla v minimálním rozlišení 300dpi. Do případného katalogu budou upřednostňovány fotografie v potřebné tiskové kvalitě, které zachycují celkový pohled na vystavenou práci.

Na výstavě DESIGN.S, která proběhne v Technickém muzeu v Brně v termínu 25. 6. – 16. 9. 2018, budou vystaveny práce v následujících formách:

Z přihlášených elektronických náhledů budou vybrány soutěžní práce (díla), které budou vystaveny; přičemž porota může upřednostnit prostorové exponáty před tištěnými postery. Vybrané vizualizace a designérské postery vytiskne pořadatel na vlastní náklady, aby byla zachována jednotná kvalita a formát vystavených prací (předpokládaný formát posterů bude A1, popř. B1; na výšku). Prostorové modely přesahující velikost 1m budou vystaveny pouze na základě předchozí konzultace s organizátorem. Přihlášené práce musí být opatřeny popiskou, jež bude obsahovat jméno a příjmení autora, název studované školy a studijního oboru, rok vzniku práce, název a stručný popis díla. Obsahem popisu práce (díla) se rozumí především rozměry ve formátu výška x délka x šířka, dále zda se jedná o prototyp, 3D model* či jen poster.

3. Přihláška

Přihláška a další informace jsou dostupné na adrese www.design-s.eu. Přihlášení ani vystavení prací není nijak zpoplatněno. Přihláška je platná pouze po obdržení vyplněného přihlašovacího formuláře a přihlášených prací (autorského díla) ve formě elektronických náhledů. Přihlášky společně s digitálními náhledy je možné do 16. 3. 2018 zasílat pomocí přihlašovacího formuláře popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu. Po přijetí přihlášky obdrží autor potvrzovací e-mail. Každý účastník smí přihlásit maximálně 5 projektů. Do přihlášky uvede autor své jméno, název práce, instituci a kontakt na garanta – pedagoga, vedoucího práce, zástupce ateliéru či zaměstnavatele, mentora, pod jehož dohledem práce vznikla nebo s nímž bude možné případně jednat ohledně zapůjčení práce.

Během měsíce dubna bude přihlášené autory kontaktovat tým pořadatelů. Práce vybrané pro výstavu budou sesbírány pro budoucí výstavu během května a června. Výstava DESIGN. S se uskuteční v Technickém muzeu v Brně v termínu od 26. 6. do 16. 9. 2018. Vernisáž se slavnostním vyhlášením oceněných prací proběhne 25. 6. 2018. Prosíme, aby si každý zájemce pečlivě zvážil, zda jeho exponát zde může být vystaven po celou dobu výstavy. Přihláškou se každý přihlášený zavazuje k vystavení exponátu (v případě, že byl odbornou komisí vybrán) po celou dobu výstavy. Je nepřípustné vyzvednutí exponátu před termínem ukončení výstavy v Technickém muzeu v Brně.

4. Doručení exponátů

Autoři prací, které budou vybrány do Mezinárodní přehlídky studentského designu DESIGN.S, budou kontaktováni a bude projednán způsob předání práce. Každý exponát zaslaný musí být doplněn identifikačním štítkem (se jménem autora, studované školy, rokem vzniku a popiskem díla). O průběhu sběru vybraných exponátů (3D modelů a prototypů) budou autoři informování během dubna, května a června. Grafické postery a vizualizace budou zasílány přes elektronické úložiště. Sběr vystavených prací zajistí pořadatel výstavy.

5. Termíny

Vyplněné přihlášky společně s elektronickými náhledy je možné zasílat přes elektronický formulář, popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu (nejpozději do 16. 3. 2018.) Během měsíce dubna bude přihlášené autory kontaktovat tým pořadatelů. Práce vybrané pro výstavu budou sesbírány pro budoucí výstavu během měsíců: květen – červen. Výstava DESIGN.S se uskuteční v Technickém muzeu v Brně v termínu od 26. 6. 2018 do 16. 9. 2018. Vernisáž výstavy s udělením cen proběhne 25. 6. 2018.

6. Vrácení exponátů

Mimo svozů na předem dané školy si vrácení exponátů hradí účastník bienále. Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud autor předem neuhradí náklady s tímto spojené. Své práce si mohou soutěžící osobně převzít u pořadatele výstavy na adrese Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, v termínu 17. 9. – 30. 9. 2018. Nevyzvednuté exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Technického muzea v Brně. Vystavující autoři obdrží po skončení bienále na vyžádání osvědčení o své účasti v soutěži. Nejlepší práce budou ohodnoceny odbornou porotou. Je vyloučené vrátit exponát předčasně před ukončením výstavy. Vystavující svou přihláškou písemně stvrzuje, v případě výběru exponátu do výstavy bude zde vystaven po celou dobu výstavy. Pokud vystavující svůj exponát předčasně odveze, je nutné podat žádost před zahájením výstavy k posouzení poroty, zda dotyčný exponát i přes časové omezení se může vystavovat.

7. Propagace a katalog

Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro další kulturně-výchovnou činnost Technického muzea v Brně.

8. Právní ujednání

Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla) osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví. Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv. Soutěžící je výslovně srozuměn rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou. Soutěžící uděluje pro dobu trvání aktuálního ročníku (do 31. 12. 2018) vyhlašovateli a organizátorovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžitelem či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže. V případě, že soutěžní práce (dílo) v rámci hodnocení porotou postoupí do užšího výběru, o čemž bude soutěžící bez zbytečného odkladu informován e-mailem, zavazuje se navíc soutěžící zdržet se užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu organizátora i po dobu následujících 6 měsíců (do 31. 10. 20180). Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.

* 3D modelem se rozumí plastický fyzický trojrozměrný model (zpravidla vyrobený z jiného materiálu, než je uvedeno v návrhu), který je možné vystavit na výstavě nikoli podoba 3D modelu v elektronické podobě.

Spolupracující instituce

Partneři

Mediální partneři

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

Technické muzeum v Brně
E-mail: info@design-s.eu
Web: www.desing-s.eu
Facebook: bienale.designs

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
Brno 602 00

www.technicalmuseum.cz

© 2018 DESIGN.S

Facebook: bienale.designs